Podatek minimalny/ podatek od straty

Co to takiego? 

Jeśli w 2024 roku Twoja spółka osiągnie stratę lub próg rentowności będzie niższy niż 2% (udział dochodu w przychodach) to będzie to dodatkowy podatek roczny do zapłaty. 

Od kiedy?

Od roku 2024, pierwsza płatność przypadnie w marcu 2025 roku.

Dla kogo?

Płatnicy podatku od osób prawnych 

Ile?

10% podstawy opodatkowania (suma m.in. 1,5%przychodów podatnika z wyłączeniem zysków kapitałowych) lub 3% osiągniętych przychodów ze źródła sprzedaży. 

Sposób wyliczenia podatku minimalnego podatnik może wybrać i poinformuje o nim w deklaracji rozliczeniowej. 

Podstawa opodatkowania- co to takiego? 

Dobre pytanie, bo z kosztów należy wyłączyć:

 • opłaty z tytułu umowy leasingu, w tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu finansowego,
 • z przychodów oraz kosztów podatkowych wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
 • 20% kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
 • wzrost wartości energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego w odstępach rocznych,
 • wartości podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej.

Czy są jakieś wyjątki?

Ustawa przewiduje wyłączenia -m.in:

 • Podatnicy rozpoczynających działalność – w roku rozpoczęcia oraz przez dwa kolejne lata
 • Podatnicy, których spadek przychodów osiągnął 30% w porównaniu z poprzednim rokiem
 • Przedsiębiorstwa finansowe w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy o CIT (banki, SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeniowe, etc.).
 • Podatnicy zajmujący się eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych lub wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach,
 • Spółki, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli podatnicy nie posiadają udziałów w innych spółkach lub innych podmiotach.

Dodatkowo wyłączenia z nowelizacji z dnia 7.10.2022:

 • Mali podatnicy CIT
 • Podatnicy będący spółkami prowadzącymi gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 679),
 • Podatnicy, u których większość przychodów została osiągnięta w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była co najmniej na poziomie 2 proc.,
 • Postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • Tworzących grupę spółek, w ramach której spółka dominująca posiada bezpośrednio minimum 75 proc. w kapitale spółki zależnej przez cały rok podatkowy, jeśli rok podatkowy tych spółek jest taki sam i spółki te łącznie osiągają udział dochodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach z tego źródła na poziomie przekraczającym 2 proc.,
 • Podatnicy, którzy zawrą z Szefem KAS tzw. umowę o współdziałania w ramach dobrowolnych form współpracy z organami podatkowymi.

Jeśli prowadzicie spółkę i “podwinęła Wam się noga” albo wydarzyło coś innego, co spowoduje, że po latach prowadzenia działalności osiągnięcie stratę, to w ramach wsparcia rządowego będziecie musieli zapłacić dodatkowy podatek.

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *