Date Archives styczeń 2022

CIT ESTOŃSKI 2022 – po Nowym Ładzie

W związku z nałożeniem dodatkowego podatku w postaci składki zdrowotnej na wynagrodzenia członków zarządu oraz planowym przepisem, który uniemożliwi zaliczenie w koszty podatkowe „ukrytej dywidendy” w ostatnim czasie coraz częściej zdarzają nam się zapytania o zasady funkcjonowania estońskiego CITu – poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które zrewolucjonizowały tą formę opodatkowania po wejściu Nowego Ładu.

Zacznijmy od początku – czyli kto może i kto nie może skorzystać z CITu estońskiego?

Może skorzystać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, która spełnia następujące warunki:
✅ Spółka, w której zatrudnione w roku będą min. 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – do limitu NIE WLICZA się zatrudnionych wspólników i akcjonariuszy lub spółka zatrudnia z tytułu innej umowy niż umowa o pracę na wartość co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a wypłata tych wynagrodzeń objęta jest zaliczką PIT i składkami ZUS.
✅ Udziałowcy to wyłącznie osoby fizyczne – dodatkowo nie mogą one posiadać praw majątkowych związanych z możliwością otrzymania świadczenia jako założyciele.
✅ Spółka nie jest udziałowcem innej spółki i nie posiada podmiotów zależnych (uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych, instytucji wspólnego inwestowania)
✅ Nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
✅ Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
✅ Przedmiotem działalności spółki nie jest udzielanie kredytów konsumentom
✅ Spółka nie prowadzi działalności w specjalnej strefie ekonomicznej
✅ Spółka nie jest w stanie upadłości ani likwidacji
✅ Spółka nie powstała w wyniku połączenia lub podziału albo
podzielenia przez wydzielenie.
✅ Przychody uzyskiwane ze źródeł pasywnych nie przekraczają 50% wszystkich przychodów.Tj z: wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi.

📅 Czas na zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania estońskim CITem jest do końca pierwszego miesiąca podatkowego roku, od którego podatnik wybiera to opodatkowanie (w przypadku roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym czas na wybór formy opodatkowania za rok 2022 to 31.01.2022). Wybór formy opodatkowania można także dokonać w ciągu trwania roku podatkowego, jednak warunkiem takiej zmiany jest zamknięcie ksiąg rachunkowych w momencie zmiany formy opodatkowania.

⛔WAŻNE: Wybór estońskiego CITu następuje na kolejne 4 lata! Nie można wybrać tej formy na rok czy dwa. ⛔
➕Jakie są plusy CITu estońskiego?
✅ Podatek odprowadzony jest dopiero w momencie wypłaty zysku
✅ Efektywne opodatkowanie wypłaconego w zysku dla małych podatników wynosi 20%, a dla innych niż mały podatnik 25% podatku

🔥Na co trzeba zwrócić uwagę?
🔥 Wybór estońskiego CITu nie zwalnia z prowadzenia ksiąg rachunkowych – w takiej sytuacji nadal należy prowadzić pełne księgi rachunkowe, wysyłać pliki JPK_V7/K, mieć przygotowane pliki JPK_KH w razie kontroli podatkowej oraz sporządzać sprawozdanie finansowe.

🔥Wypłata zysku jest bardzo szeroko rozumiana i nie chodzi tutaj tylko podział zysku, ale także:
📌 zysk przeznaczony na pokrycie straty
📌 ukryte zyski z tytułu wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością
📌 dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku
📌 nieodpłatne świadczenie,
📌 pożyczkę udzieloną wspólnikowi przez spółkę
📌 odsetki od pożyczki
📌 kwotę zysku przeznaczoną na wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów
📌 darowizny
📌 wydatki na reprezentację
📌 świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej

UWAGA: Ustawodawca nie zdefiniował katalogu wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością – może zatem to stanowić pewnego rodzaju pułapkę, ponieważ definicja ta może być bardzo szeroka i nadinterpretowana.

🔥 Zróżnicowane terminy wpłaty podatku dochodowego:
• ryczałt od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat należy wpłacić do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego
• ryczałt od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji

• ryczałt od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych należy wpłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane
• ryczałt od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku lub wykonano świadczenie
• ryczałt od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

🔥 Dodatkowe obowiązki przy wyborze estońskiego CITu:
– ustalenie wartości księgowych przejściowych różnic podatkowych
– w przypadku zmiany formy w trakcie roku konieczność zamknięcia ksiąg w trakcie trwania roku (dodatkowe sprawozdanie finansowe)

❌ Jak widać mimo zapewnień ze strony Ministerstwa Finansów o łatwości formy opodatkowania z księgowego punktu widzenia wybór estońskiego CITu nie wpływa na ilość obowiązków ewidencyjnych – samo prowadzenie ewidencji podatkowej nie jest skomplikowanym czynnikiem i technicznie polega jedynie na podstawieniu liczb do mało skomplikowanego wzoru – 99% pracy ma tutaj miejsce w momencie ewidencjonowania operacji i prowadzenia ksiąg, a estoński CIT nie zwalnia z tego obowiązku. Ewidencja podatkowa jest więc bardziej czynnością techniczną niż odrębnym obowiązkiem.
W kwestiach podatkowych zachęcamy do konsultacji z doradcą podatkowym bądź samodzielnego przeanalizowania podanych powyżej wyłączeń według indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Bareja wciąż żywy – realia Polskiego Ładu

Nowy Ład i rozporządzenie wydane do ustawy, które zmienia ustawę budzi wiele emocji.

Co przyniosły nam nowe przepisy po 10 dniach stycznia?

1. Niższe pensje.

To dość dziwne, bo od kilku miesięcy wszędzie słychać ile to każdy zyska na Nowym Ładzie, że to same plusy, większe pensje i sam dobrobyt. Niestety pierwsze wypłaty przelane na konto pokazały jak bardzo to co obiecują politycy różni się od tego co wprowadzili

2. #mojawina

Za niższe pensje rząd wini księgowe i kadrowe – co gorsza, takie informacje przekazuje publicznie, ale w tym samym czasie na kolanie pisze niezgodne (i po raz kolejny nieprzemyślane) rozporządzenie – oczywiście o całości informuje na Twitterze.

3. W kilka godzin po wydaniu rozporządzenia okazuje się, ze zawiera ono tyle błędów, że konieczna jest jego korekta.

Niecierpliwie czekamy na rozwój sytuacji, ponieważ polskie prawo nie zna (jeszcze) takiego dokumentu 😉

„Również prof. Mariański informuje, że przygotowuje dla senatorów dwie skargi do Trybunału Konstytucyjnego w związku z Polskim Ładem. – Rząd zafundował nam scenariusz jak u Hitchcocka. Najpierw było trzęsienie zmieni, a potem napięcie dalej tylko rośnie. Polski Ład to bomba z opóźnionym zapłonem, która wybuchnie w kwietniu 2023 r., kiedy Polacy będą rozliczać się z podatków i wtedy zorientują się, że wprowadzono ich w błąd – mówi prof. Mariański….”

4. Ministerstwo Finansów zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dlatego w sobotę w godzinach od 18:00 do 24:00 każdy zainteresowany mógł zadać pytanie w sprawie nowych zasad naliczania wynagrodzeń – niestety (ZNOWU) udzielane odpowiedzi nie były zgodne ani z ustawą, ani z nielegalnym rozporządzeniem. Niewygodne pytania na bieżąco były usuwane z czatu. 

5. Pracownicy Urzędów Skarbowych z telewizji i Twittera dowiadują się, że od wtorku pracują do godziny 19:00 i będą udzielać informacji w sprawie wynagrodzeń (choć sami nie zostali przeszkoleni w tej kwestii)

6. Ministerstwo Finansów jest uświadamiane poprzez apele i pisma, w których wskazywane są błędy w ustawach, niedopowiedzenia, niekonstytucyjność oraz problemy, które rodzi nowe prawo. Pisma zostały wysyłane przez przez takie organizacje jak:

-Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

-Krajowa Izba Doradców Podatkowych

-Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

-Krajowa Izba Biura Rachunkowych

-Związek Zawodowy Administracji Skarbowej

-Komisja Biur Rachunkowych

-Fundacja Wspierająca Właścicieli Biur Rachunkowych

-Ogólnopolska Sieć Biur Rachunkowych

7. Podczas spotkania z ministrem Kościńskim i Sarnowskim organizacje zostały poproszone o „pomoc w ugaszeniu pożaru, a nie negowanie prawidłowości rozrządzenia” . Tym samym RZĄD PROSI NAS O ŁAMANIE PRAWA.

8. Ministerstwo Finansów organizuje szkolenie reklamując się jako szkolenie współorganizowane z SKWiP. Co dziwne SKWiP nie miało żadnego czynnego udziału w szkoleniu i wypiera się powyższej współpracy.

9. Rząd zachęci do zadawania pytań:

Tymczasem odpowiedzi wyglądają tak:

Odpowiedź KIS w sprawie ulgi dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Identyfikator zapytania: 32228127

0110.KIZ.4110.32762.2021

Szanowny Panie,

nawiązując do pytania przedstawionego w zapytaniu o numerze ID 31920858 w zakresie odliczenia ulgi dla klasy średniej w przypadku, kiedy jedno z małżonków nie uzyskuje dochodów informujemy, że zagadnienie nadal jest przedmiotem analizy w celu wypracowania stanowiska w tym zakresie. Zatem odpowiedź zostanie udzielona w momencie, kiedy stanowisko zostanie wypracowane.

Prosimy nie odpowiadać na tego e-maila.

Krajowa Informacja Skarbowa

10. Księgowe/kadrowe NFZ w weekend w trybie pilnym zostają wezwane do pracy celem skorygowania „błędnie naliczonych list płac” 

11. I na koniec nasza perełka – czyli kto straci na Polskim Ładzie

A Wy jak myślcie – kto najwięcej straci na Polskim Ładzie

a) Cwaniacy 

b) Wszyscy 

c) Rząd