Regulamin

REGULAMIN DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO Tributo.pl

(dalej również: “Regulamin Sprzedaży”)


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę tj. Biuro Rachunkowe Tributo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. DOK – Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient mailowo może uzyskać informacje na temat oferowanych Treści Cyfrowych, Sklepu, Regulaminu Sprzedaży;

2. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem dostarczania Treści Cyfrowych na rzecz Klienta zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link “przypomnij/zmień hasło”. Procedura odzyskania Hasła realizowana jest przez Usługodawcę;

4. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

5. Kompatybilność – współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;

6. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowych, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

8. Konto Klienta/Twoje Konto/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług;

9. Koszyk – usługa udostępniana przez Usługodawcę każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Treści Cyfrowych i wszystkich Treści Cyfrowych łącznie;

10. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

11. Operator Płatności – łącznie lub każdy z osobna z podmiotów świadczących usługę płatniczą;

12. Regulamin Sprzedaży – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.);

13. Serwis – platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: https://www.tributo.pl/;

14. Sklep – platforma dostarczania Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

15. SprzedawcaBiuro Rachunkowe Tributo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bolesława Krzywoustego 73/1, 51-166 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000663790, NIP: 8952121755;

16. Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

17. Treści Cyfrowe -treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Treści Cyfrowej, dotyczy to również towaru, który służy wyłącznie jako nośnik Treści Cyfrowej, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

18. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Dostarczanie Treści Cyfrowych może nastąpić w formie Zakupu;

19. Usługa Płatności – usługa świadczona przez jednego z Operatorów Płatności;

20. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży – Wymagania techniczne korzystania z Serwisu;

21. Zakup – sposób dostarczania Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi pobrania Treści Cyfrowych na urządzenie lub dostępu do Treści Cyfrowych w zależności od wybranego formatu plików, na którym są zapisane dane Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe. Rodzaje Zakupów określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

22. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Treści Cyfrowe oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych.

§ 2.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 pod adresem e-mail: biuro@tributo.pl.

§3.

LICENCJA


1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

§4.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

b. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;

c. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

2. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży;

3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;

c. korzystania z Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

4. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

– rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

– podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

– modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Treści Cyfrowych;

– nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego;


5. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4
powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

§5.


REKLAMACJE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji bezpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego bezpłatnych usług w szczególności w wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.


3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. W tym też terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.

§6.


ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych kierowaną przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych wymaga posiadania przez Klienta Konta;

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych):

a. Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę,
7 dni w tygodniu;


b. Zamówienie na Treści Cyfrowe może zostać złożone przez Klienta, który posiada lub założy Konto w ramach procesu Zamówienia;

c. Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia lub w ramach krótkiej ścieżki bezpośrednio przechodzi do formularza Zamówienia; 

d. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub podaje inne dane;

e. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych

f. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem “Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Treści Cyfrowych oraz modyfikacji sposobu płatności;

g. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem “Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;

h. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku “Zamawiam i płacę” i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowej uznaje się za zawartą. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

i. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza zawarcie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych;


j. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych zostaje zawarta w momencie określonym w lit. i. powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa w §8 ust. 1 lit. a niniejszego Regulaminu pod warunkiem rozwiązującym dokonania płatności w terminie określonym w §8 ust. 3 Regulaminu;

3. Zawarcie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w ramach Serwisu;

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez przesłanie Treści Cyfrowych na wskazany w zamówieniu adres mailowy;

5. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu “Przyjęte”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi
Klienta w drodze wiadomości e-mail. Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §10 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania / zmiany Zamówienia;

6. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta /Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §11 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia;

7. Faktury VAT wysyłane są na maila podanego do realizacji zamówienia do 15 dnia miesiąca kolejnego.
Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych) dostarczane są pocztą elektroniczną na ten sam adres mailowy;

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych przez Klienta Sprzedawcy, w związku z zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów. 

§ 7.

CENY

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Treści Cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Treści Cyfrowych w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 Regulaminu Sprzedaży;

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

§ 8.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu;

2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w ramach Sklepu w zakładce Podstawowe informacje;

3. Termin płatności za zamówione Treści Cyfrowe w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zgodnie z § 6 Regulaminu Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w tym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

4. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia;

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność;

6. W przypadku, gdy zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w przypadkach innych niż odstąpienie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, o którym mowa w §10 Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o obniżeniu Ceny;

7. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem żadnych kosztów.

§ 9.

DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Treści Cyfrowych, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej oraz w Sklepie;

2. Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi nie później niż w przeciągu 7 dnia od dnia zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, po zatwierdzeniu dokonania Płatności;

3. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim;

4. W przypadku Zakupu, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez wysyłkę zakupionej treści na maila podanego w zamówieniu; 

8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

a. wzywa Sprzedawcę do ich dostarczenia, a jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych albo

b. może odstąpić od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych bez wzywania do dostarczenia Treści Cyfrowej lub, jeżeli:

1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści Cyfrowej 

2) Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 10.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4;

2. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych (nie dotyczy Umów o Dostarczanie Usług Cyfrowych) nie przysługuje w przypadku Treści Cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

3. W przypadku Treści Cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty Ceny, dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub
decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie;

4. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o
prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy;

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane
na adres: biuro@tributo.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Biuro Rachunkowe Tributo sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 73/1, 51-166 Wrocław. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

6. Bieg 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych od momentu zawarcia umowy;

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11.

UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH ORAZ NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z TĄ UMOWĄ


1. Sprzedawca informuje Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, a Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

2. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 1 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lubwynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) poinformował Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej  z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści Cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści Cyfrowej.

4. Treść Cyfrową dostarcza się drogą mailową w formacie .pdf lub zgodną z wymogami Word lub Excel.

5. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracować ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych Treści Cyfrowej dostarczanych, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

7. W przypadku Treści Cyfrowej dostarczanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych takiej Treści Cyfrowej lub, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lwystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

8. Domniemania określone w ust. 6 i 7 nie mają zastosowania, jeżeli:

a) Środowisko Cyfrowe Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

b) Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowyc w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

9. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Treść Cyfrowa są niezgodne z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, może on:

a) żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową Dostarczanie Treści Cyfrowych jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych oraz wartość Treści Cyfrowej lub  zgodnych z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Sprzedawca doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych ponosi Sprzedawca.

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych gdy:

1)  doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;

2) Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowej do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych 

3) brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych 

4) brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych l bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w lit. a powyżej;

5)  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, jeżeli Treść Cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych jest nieistotny.

10. Po odstąpieniu od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej które stanowiły przedmiot Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych

3)  zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

4)  zostały wytworzone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

Sprzedawca udostępnia Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt 1-3 powyżej niniejszego ustępu.

11. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść Cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dostępu do Treści Cyfrowychlub zablokowanie Konta Klienta. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, o których mowa w ust. 10 powyżej.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowej Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

14. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści Cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, z uzasadnionych przyczyn wskazanych w § 14 ust. 2 Regulaminu Sprzedaży. Nie jest możliwe dokonanie zmiany Treści Cyfrowej ldostarczanych w sposób jednorazowy.

§ 12.

REKLAMACJE TREŚCI CYFROWYCH/USŁUG CYFROWYCH

  1. 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w przypadkach przewidzianych wyraźnie w niniejszym Regulaminie Sprzedaży lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. W tym też terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub linku do pobrania danej Treści Cyfrowej, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej zwrotu uznanej kwoty najpóźniej w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności.


§ 13.

DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożonym przez Państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie sklepu

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 14.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY


1. Niniejsza wersja Regulaminu Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2023 r. i jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych,lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;


b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
– decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
– orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
– orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy lub Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sprzedaży i oferowanych Klientowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 pkt 23 Regulaminu Sprzedaży.

3. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie wpływa na treść i warunki Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zawartych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany.

4. W przypadku zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w trakcie obowiązywania ww. umowy, przy czym w takim przypadku zmiana treści Regulaminu Sprzedaży wejdzie w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianie. Brak wyraźnej informacji ze strony Klienta o przyjęciu nowej treści Regulaminu Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poczytuje się za odmowę przyjęcia nowej treści Regulaminu Sprzedaży przez Klienta.

5. W przypadku odmowy przyjęcia nowej treści Regulaminu Sprzedaży przez Klienta Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika wygasa:

– z dniem upływu okresu wypowiedzenia tej umowy, jeśli Klient złożył takie wypowiedzenie lub

– z dniem, w którym kończy się Okres Rozliczeniowy, w ciągu którego nastąpiła odmowa przyjęcia nowej treści Regulaminu Sprzedaży (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).

W takim wypadku nie następuje automatyczna płatność za kolejny Okres Rozliczeniowy, a w okresie wypowiedzenia i w trakcie opłaconego wcześniej Okresu Rozliczeniowego Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu Sprzedaży sprzed dokonanej zmiany.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedaży, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sprzedaży poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w szczególności związanych z zawarciem i realizacją Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych- właściwe są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://tributo.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

4. W przypadku Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych nabytych do dnia 31 grudnia 2023 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2023 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2023 r.

5. W przypadku Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych nabytych od dnia 1 stycznia 2023 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest niezgodna z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

6. Do Umów o Dostarczania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po 1 stycznia 2023 r. stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (z wyłączeniem art. 43p i art. 43q tej ustawy).

7. Usunięcie Konta wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Serwisu.§ 16.

MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.


2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.


3. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY


WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta


– Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta


– Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

II.Rodzaje Zakupów Treści Cyfrowych w zależności od formatu plików, w którym są zapisane Treści Cyfrowe:

a. format PDF – Portable Document Format (PDF) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obecnie rozwijany i utrzymywany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Format polecamy na urządzanie z większym ekranem, takie jak laptop czy komputer stacjonarny.

Do otwarcia pliku PDF można wykorzystać jedną z poniższych przeglądarek:

Microsoft Edge – wersja 108.0.1462.54 lub wyższa,

Google Chrome – wersja 108.0.5359.125 lub wyższa,

czy też Mozilla Firefox – wersja 107.0 lub wyższa.

b. format ZIP – format kompresji bezstratnej Treści Cyfrowej na komputerach, dotyczy sprzedaży Treści Cyfrowej dostępnej w co najmniej dwóch plikach lub Treści Cyfrowej wymagającej dużej przestrzeni na dysku twardym.

c. format EXE jest standardowym rozszerzeniem pliku używanym przez programy Windows. To program wykonywalny (instalacyjny) dla systemu Windows.

D. Format .xml w przypadku arkuszy kalkulacyjnych niezbędnych do wyliczeń 

Dotyczy głównie aplikacji np. słowników. Niezbędne wymagania do instalacji i uruchomienia programu znajdują się w opisie na karcie danego produktu.

Niezbędne informacje do otworzenia pliku wysyłamy wraz z plikiem lub w oddzielnej wiadomości na podany podczas zakupu adres e-mail. Zależnie od Treści Cyfrowej może być to kod dostępu, login i hasło, adres URL z którego musimy pobrać plik instalacyjny (format EXE) oraz ewentualna instrukcja aktywacji.

UWAGA!

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie podmiotów trzecich użyte do otwarcia zakupionych w Sklepie plików, w tym pobrane przez Klienta aplikacje czy przeglądarki internetowe pochodzące od podmiotów innych niż Sprzedawca.

Sprzedawca informuje, że pobranie aplikacji, o których mowa w niniejszym załączniku, może wiązać się z koniecznością akceptacji warunków licencji opracowanych przez podmioty trzecie, przy czym na treść tych warunków (w tym zakres przetwarzania danych osobowych, opłaty itp.) Sprzedawca nie ma wpływu.