W związku z nałożeniem dodatkowego podatku w postaci składki zdrowotnej na wynagrodzenia członków zarządu oraz planowym przepisem, który uniemożliwi zaliczenie w koszty podatkowe „ukrytej dywidendy” w ostatnim czasie coraz częściej zdarzają nam się zapytania o zasady funkcjonowania estońskiego CITu – poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które zrewolucjonizowały tą formę opodatkowania po wejściu Nowego Ładu.

Zacznijmy od początku – czyli kto może i kto nie może skorzystać z CITu estońskiego?

Może skorzystać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, która spełnia następujące warunki:
✅ Spółka, w której zatrudnione w roku będą min. 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – do limitu NIE WLICZA się zatrudnionych wspólników i akcjonariuszy lub spółka zatrudnia z tytułu innej umowy niż umowa o pracę na wartość co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a wypłata tych wynagrodzeń objęta jest zaliczką PIT i składkami ZUS.
✅ Udziałowcy to wyłącznie osoby fizyczne – dodatkowo nie mogą one posiadać praw majątkowych związanych z możliwością otrzymania świadczenia jako założyciele.
✅ Spółka nie jest udziałowcem innej spółki i nie posiada podmiotów zależnych (uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych, instytucji wspólnego inwestowania)
✅ Nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
✅ Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
✅ Przedmiotem działalności spółki nie jest udzielanie kredytów konsumentom
✅ Spółka nie prowadzi działalności w specjalnej strefie ekonomicznej
✅ Spółka nie jest w stanie upadłości ani likwidacji
✅ Spółka nie powstała w wyniku połączenia lub podziału albo
podzielenia przez wydzielenie.
✅ Przychody uzyskiwane ze źródeł pasywnych nie przekraczają 50% wszystkich przychodów.Tj z: wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi.

📅 Czas na zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania estońskim CITem jest do końca pierwszego miesiąca podatkowego roku, od którego podatnik wybiera to opodatkowanie (w przypadku roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym czas na wybór formy opodatkowania za rok 2022 to 31.01.2022). Wybór formy opodatkowania można także dokonać w ciągu trwania roku podatkowego, jednak warunkiem takiej zmiany jest zamknięcie ksiąg rachunkowych w momencie zmiany formy opodatkowania.

⛔WAŻNE: Wybór estońskiego CITu następuje na kolejne 4 lata! Nie można wybrać tej formy na rok czy dwa. ⛔
➕Jakie są plusy CITu estońskiego?
✅ Podatek odprowadzony jest dopiero w momencie wypłaty zysku
✅ Efektywne opodatkowanie wypłaconego w zysku dla małych podatników wynosi 20%, a dla innych niż mały podatnik 25% podatku

🔥Na co trzeba zwrócić uwagę?
🔥 Wybór estońskiego CITu nie zwalnia z prowadzenia ksiąg rachunkowych – w takiej sytuacji nadal należy prowadzić pełne księgi rachunkowe, wysyłać pliki JPK_V7/K, mieć przygotowane pliki JPK_KH w razie kontroli podatkowej oraz sporządzać sprawozdanie finansowe.

🔥Wypłata zysku jest bardzo szeroko rozumiana i nie chodzi tutaj tylko podział zysku, ale także:
📌 zysk przeznaczony na pokrycie straty
📌 ukryte zyski z tytułu wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością
📌 dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku
📌 nieodpłatne świadczenie,
📌 pożyczkę udzieloną wspólnikowi przez spółkę
📌 odsetki od pożyczki
📌 kwotę zysku przeznaczoną na wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów
📌 darowizny
📌 wydatki na reprezentację
📌 świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej

UWAGA: Ustawodawca nie zdefiniował katalogu wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością – może zatem to stanowić pewnego rodzaju pułapkę, ponieważ definicja ta może być bardzo szeroka i nadinterpretowana.

🔥 Zróżnicowane terminy wpłaty podatku dochodowego:
• ryczałt od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat należy wpłacić do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego
• ryczałt od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji

• ryczałt od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych należy wpłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane
• ryczałt od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku lub wykonano świadczenie
• ryczałt od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

🔥 Dodatkowe obowiązki przy wyborze estońskiego CITu:
– ustalenie wartości księgowych przejściowych różnic podatkowych
– w przypadku zmiany formy w trakcie roku konieczność zamknięcia ksiąg w trakcie trwania roku (dodatkowe sprawozdanie finansowe)

❌ Jak widać mimo zapewnień ze strony Ministerstwa Finansów o łatwości formy opodatkowania z księgowego punktu widzenia wybór estońskiego CITu nie wpływa na ilość obowiązków ewidencyjnych – samo prowadzenie ewidencji podatkowej nie jest skomplikowanym czynnikiem i technicznie polega jedynie na podstawieniu liczb do mało skomplikowanego wzoru – 99% pracy ma tutaj miejsce w momencie ewidencjonowania operacji i prowadzenia ksiąg, a estoński CIT nie zwalnia z tego obowiązku. Ewidencja podatkowa jest więc bardziej czynnością techniczną niż odrębnym obowiązkiem.
W kwestiach podatkowych zachęcamy do konsultacji z doradcą podatkowym bądź samodzielnego przeanalizowania podanych powyżej wyłączeń według indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.